Hương toả động phòng hoa hợp hôn,
Trăng soi kỹ viện quạ kêu dòn.
Đêm nay có rượu cầm chàng lại,
Nhà hát có hơn nhà thiếp không.

tửu tận tình do tại