Một dải ao đài nửa uyển hoa
Núi như búp tóc cách làn sa
Nước quen khách tự miền nam đến
Cát lặng xuân không đất bắc qua
Khe liễu đường quen dong ngựa thuộc
Mật Vân trà đậm khéo sư già
Đầy sông trăng sáng buông nghìn sợi
Lướt sóng vượt qua mấy nếp nhà

tửu tận tình do tại