Đất Sở thường hay lâm hạn hán
Mây theo rồng giải hạn thành mưa
Dương Đài dâm mộng tích xưa
Hoài, Tương phụ tử lòng ưa nữ thần

tửu tận tình do tại