Sương lớp lớp ban đêm hạ thấp
Càng thấp càng được móc rơi nhiều
Cỏ hoang nhận móc bao nhiêu
Lúa non gặp hạn tiêu điều đừng kêu

tửu tận tình do tại