Cỏ cây tắm mưa mới
Trời nhạt chứa chan tình
Hất khăn bên song lạnh
Cuốn rèm mây trắng sinh
Ngồi lên so giây lại
Chạm phím vang tiếng oanh
Như kể nhà nông khổ
Bảo ta ra đồng xanh
Đêm qua có sấm dậy
Vui sao nước đã dềnh

tửu tận tình do tại