Thân như tường vách sớm tồi tàn
Thử hỏi nhân gian chẳng ai than?
Nếu biết tâm không, không tức sắc
Thì dù luân chuyển, mặc trái ngang!

"Nguyệt diện vinh đan quế - Đan quế tại nhất luân"