Năm tháng, con người và dân quốc
Sẽ qua đi mãi mãi không về
Cũng như dòng nước chảy
Trong bóng gương uyển chuyển của thiên nhiên vĩ đại
Trời sao là tấm lưới, bầy cá là chúng ta
Các vị thần linh - là của đêm tối những bóng ma


Nguồn: Cỗ xe tam mã Nga, NXB Văn học, 1994.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)