Một lần nữa,lại một lần nữa
Đối với cô
Tôi lại là vì sao
Khốn khổ cho anh chàng thuỷ thủ
Nhắm nhầm giác độ cho thuyền theo
Nhắm nhầm những vì sao
Anh ta sẽ tan tành bên ghềnh đá
Bên những bãi ngầm
Khốn khổ cho cả cô, nhắm nhầm giác độ tim
Cô sẽ tan tành bên ghềnh đá
Và ghềnh đá sẽ nhạo cười
Nhạo cười cô
Như cô từng cười nhạo
Đối với tôi khi xưa


Nguồn: Cỗ xe tam mã Nga, NXB Văn học, 1994.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)