Các người lấy làm lạ: do đâu mà suốt cả đời ta
Ta đều vui vẻ! Thì đây: - Ta đem trao ngày hôm qua cho quên lãng
Trao cho yên bình - ngày hôm nay
Còn ngày mai - trao cả cho thiên mệnh


Nguồn: Thơ dịch và sáng tác (Tuyển chọn - 2020), Nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2020
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)