Tình yêu dẫn ta qua sa mạc
Vượt qua bao núi thác gập gềnh
Gặp gió rét, tình yêu không đông cứng
Và tình yêu không nao núng trước độ cao.

Đôi khi giữa đường, tình yêu ngoảnh lại
Miệng cười tươi, vẫy gọi đến miền xa,
Khiến ta tổn thương, giúp ta hy vọng
Không cho ta được cất giọng than phiền.

Dù bạn đi xe hay cuốc bộ
Tình yêu vẫn cùng bạn song hành
Đấy không phải cái tình yêu mình đang có
Mà là tình yêu không thể thấy ở trên đời.