Người thấy chăng,
Cung gác vua Ngô dựng bên sông
Chẳng cuốn rèm châu cũng thấy dòng
Sớm xa nắng rạng hai tầng cửa
Đêm xuống triều lơi vẳng ngàn trùng

Trong thành Câu Tiễn xuân chẳng cũ
Dưới đài Cô Tô bụi vàng tung
Đến nay chỉ thấy trăng sông trước
Từng soi những người trong Ngô cung


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)