Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (175 bài)
- Âu Dương Tu (44 bài)
- Lý Dục (38 bài)
- Án Kỷ Đạo (20 bài)
- Vương An Thạch (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Cao Tự Thanh (1 bài)
Tạo ngày 20/05/2015 06:29 bởi Vanachi
Vạn Hầu Vịnh 萬俟詠 là một từ nhân cuối đời Bắc Tống, đầu đời Nam Tống, tự Nhã Ngôn 雅言, hiệu Từ Ẩn 詞隱, Đại Lương Từ Ẩn 大梁詞隱, năm sinh và mất đều không rõ. Hiện còn 27 bài từ.