Chàng Phan mãi tiệc tùng quyến luyến
Vui chưa tàn, em nhớ mong chàng
Thái Vương bờ suối chờ trông
Vượn kêu núi vắng, trăng vàng ngợp khoang

tửu tận tình do tại