Nước thì gấp khúc, thiếp tai ba
Theo ngựa ra đi bỏ cửa nhà
Muốn thấy mặt chàng đà núi khuất
Thôi liều thân thiếp tựa mưa sa
Lệ tuôn máu đỏ cầm khôn đậu
Sầu khoá mày xanh mở chẳng ra
Ngoảnh lại xa xa nhìn núi cũ
Tồn vong hai chữ biết đâu mà


Nguồn: Cổ thi trích dịch, Phan Mạnh Danh, Thanh Hoa thư xã, 1953
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)