Vua Vũ Đế yên vàng ngựa trắng
Cùng tuỳ tùng đêm đóng Trường Dương
Tấu đàn trẻ đẹp cô nương
Nhìn xa bụi tới Kiến Chương điện vàng

tửu tận tình do tại