別辛漸

別館蕭條風雨寒﹐
扁舟月色渡江看。
酒酣不識關西道﹐
卻望春江雲尚殘。

 

Biệt Tân Tiệm

Biệt quán tiêu điều phong vũ hàn,
Biến chu nguyệt sắc độ giang khan.
Tửu hàm bất thức quan san đạo,
Khước vọng xuân giang vân thượng tàn.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Chia tay mưa gió lạnh đầy
Thuyền con với mảnh trăng gầy người đi
Rượu say mờ nẽo biệt ly
Mây tàn sông nhạt lòng ghi nhớ lòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Chia tay mưa lạnh gió vùi
Thuyền con trăng úa đưa người qua sông
Quan san nhạt chén rượu nồng
Sông xuân mây tán phiêu bồng chân ai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Biệt quê xơ xác gió mưa băng
Thuyền nhẹ sang sông ngập bóng trăng.
Mờ mịt đường quan hơi rượu ấm
Trên sông xuân ngóng áng mây tàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Quán rẽ tiêu điều lạnh gió mưa
Thuyền con rời bến bóng trăng đưa
Rượu say quên cả đường gian khó
Vợi ngắm mây xuân sóng nước lùa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Rời quán gió lùa mưa tơi tả
Dưới trăng soi thuyền nhỏ sang sông
Chén vui chẳng biết ải đường
Lặng nhìn mây thấp trên sông đã tàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Quán  tiễn tiêu điều mưa gió lạnh
Qua sông thuyền nhỏ ngắm trăng bay
Rượu say chẳng rõ Quan Tây nẻo
Lại ngóng sông xuân sót ráng mây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió mưa quán biệt lạnh tiêu điều,
Rời bến thuyền con trăng bóng xiêu.
Quên cả rượu say đường ải khó,
Sông xuân sóng nước ngắm mây chiều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời