Sát khí ngừng không trôi,
Ngày lạnh theo gió sầu.
Bụi nổi tràn bốn hướng,
Du tử chạnh lòng đau.
Phù Phong đêm ngủ đỗ,
Tìm vui đi mua rượu.
Con tim nào lý lẽ,
Đao kiếm năng dùng chưa.
Chủ nhân mời tôi uống,
Nhìn nhau buồn thở than.
Lệ chảy dài xuống mắt,
Khởi ca Hành Lộ Nan.
Mười lăm tuổi đi lính,
Ba bốn đánh Lâu Lan.
Bao năm không cởi giáp,
Ngày ngày ăn uống khan.
Tướng đã hàng Hung Nô,
Sứ giả chết Tang Càn.
Ba mươi vạn lính thú,
Chỉ một về Trường An.
Không tin chuyện chiến trường,
Hãy nhìn sẹo đao tên.
Thân nhân đi lưu lạc,
Mồ mã rồi bỏ quên.
Ngước vin cành cây tùng,
Đớn đau nhói trong lòng.
Cầm thú buồn trốn hết,
Bên đường ai đứng trông.
Nếu gặp thời tốt hơn,
Cuộc đời không sóng nổi.
Máng cỏ ngựa già phục,
Lực tàn cố hí vang.
Tuổi trẻ nhiều cơ hội,
Cớ sao phải buồn lo.
Nhường ngôi vua cũng sẽ,
Chuẩn bị đi hiền tài.
Tam biên được như thế,
Bỉ cực rồi thái lai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.