Hành lang đã mất vẫn còn danh;
Chỉ bởi Tây Thi dạo bước quanh
Thương bấy Tử Tư can đến chết;
Nào ai nhớ tiếng guốc lanh canh.