Đền Thú Dương đông trước lễ hai
Đồng chiều óng ánh tuyết rơi đầy
Bách xanh biếc núi xua lòng tục
Quạ hạ cành khô bóng loạn bay

tửu tận tình do tại