Ta bình sinh chuyên về cung kiếm
Nay quan văn muốn chuyện thi ca
Giang Nam dương liễu chan hoà
Còn ta ải bắc toàn là bụi, sương

tửu tận tình do tại