Dâu cả dạo ngón đàn
Dâu thứ vịnh tân thi
Dâu út riêng nhàn nhã
Dấu giày lết sân hoa
Khách quý xin an tọa
Ngày xuân trôi chậm rì

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)