Vặn dặm mỏi chồn chân,
Thu về gầy mấy phần.
Nhân nhìn trăng ải bắc,
Biển nam nhớ mây vần.


Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Các nữ nhà thơ, từ Lưỡng Tống, NXB Lao động, 2014
tửu tận tình do tại