Như tranh núi đẹp Tần Vọng,
Giống kính suối trong Nhược Da.
Mười nhà, chín nhà giặt lụa,
Nhà nào có gái Trữ La.

tửu tận tình do tại