Đánh lâu chẳng được phong hầu,
Về theo bạn rượu hàng đầu Cao Dương.
Tuy say ra ải như thường,
Khúc Y Châu được a hườn hát đưa.

tửu tận tình do tại