Từng chém kình hung giữa biển xanh
Rượu tan đem kiếm tặng thư sinh
Vân sen da cá bao mòn rỉ
Thảy giảm nhân gian nỗi bất bình

tửu tận tình do tại