Đứng bên giường chị khóc
Các cháu sụt sùi quanh
Hai chữ bình an nhớ
Qua Giang nhớ gửi nhanh

tửu tận tình do tại