Hoa mai rụng ngoài song cửa,
Liêu Tây về lại chưa từng.
Gió bén reo như sáo thổi,
Trăng lạnh rãi núi đóng quân.
Bên kia người bàn trong trướng,
Ở đây thiếp dệt không ngừng.
Sứ đến nhưng âm tín đoạn,
Muốn bám chim hồng bay theo.

tửu tận tình do tại