Chết không cần cháu con đưa đám
Khi sống không dựa dẫm ông cha
Thoắt thành người của nghìn thu
Còn đây lặng lẽ vốc mồ cỏ sương
Năm chục năm Đạo Trường yên giấc
Hoa biểu không để hạc về chơi
Đỉnh Hoa Sen bác thấy rồi
Hẳn có đàn hát trên vời núi cao

tửu tận tình do tại