Gái Xương Môn điểm trang tóc gọn,
Học đàn tranh mười bốn mười ba.
Tiếng tơ khó giải ý hoa,
Âm thanh tống biệt đều là Dương Quan.
Kim Lăng nhìn mây đen núi ố.
Thiết Úng thành sóng vỗ tận trời.
Phong ba hiểm ác khắp nơi,
Cửa sông ai dám xuống bơi thuyền đò.
Nước dâng to sông Từ chiều xuống,
Trống cầm canh sầu muộn giọt hồ.
Gặp nhau cởi ngọc san hô,
Tửu lâu nào thấy nàng Hồ cơ xưa.
Bắc rồi nam chảy bừa sông Tế,
Đến Thiên Tân sầu rẽ bắc nam.
Đời người xuôi ngược trời làm,
Thân nầy nên để sống vùng trên cao.

tửu tận tình do tại