Một mình mẹ chẳng bếp ga
lương hưu tháng có được là bao nhiêu
lấm lem than củi sớm chiều
lửa chưa nhóm đã cay nhiều mắt con


1997

Nguồn: Hoa lối sau chùa (thơ), Vương Tùng Cương, NXB Văn hoá thông tin, 1999