Một sân tơ liễu bóng im rơi
Rèm phủ màn che én nghỉ ngơi
Ngồi dựa lan can suy lẽ vật
Nhận theo hình sắc thấy lòng trời


Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển (Tồn Am Bùi Huy Bích), NXB văn học, 2007