Nơi nao thu đến rất tiêu hồn
Gió thổi chiều về Bạch hạ môn
Độ trước xập xè mầu cánh én
Ngày rày tiều tuỵ khói hoàng hôn
Sầu dâng mạch thượng hoàng thông khúc
Mộng cách Giang Nam Ô Dạ thôn
Trước gió đừng nghe ba khúc sáo
Ngọc Quan ai oán chẳng đâu hơn

tửu tận tình do tại