Đêm mưa nhỏ mới tạnh
Tây sáng trời Ngân Giang
Mặt nước sinh huỳnh hoả
Ao sen đưa thoảng hương
Hé song kề khóm trúc
Cao gối nhớ Thương Lang
Chim đậu cành nam ngủ
Không sao về đến làng

tửu tận tình do tại