Thuyền Mạt Lăng mấy năm lỗi hẹn
Quanh lầu sông mơ bến Tần Hoài
Mười ngày gió nhẹ mưa bay
Xuân nồng khói phủ ngỡ đây thu tàn

tửu tận tình do tại