Đêm thu vừa chớm muỗi vo vo
Tỉnh dậy buồn đau nghĩ lại lo
Hỏi chốn nào ta tin cậy được
Tìm đường to lối rẽ quanh co
Đường đời đâu cũng rành than hối
Hiểu biết tăng thêm tổ hẫng ngờ
Với chén này đây ai để sẻ
Trời sao tất cả ngáy o o

tửu tận tình do tại