Với khả năng thì ta có thể
Lụa trăm cuộn kiếm dễ như chơi
Nhưng ta chỉ thích nhỏ nhoi
Cho dù chết đói chẳng màng huyện quan

tửu tận tình do tại