Bánh bao đất ngoài thành
Nhân bánh ở trong thành
Mỗi người xơi một chiếc
Chớ chê chẳng ngon lành


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)