Gối màn sóng gió khắp nơi,
Tìm nhau cho đến rã rời cuối thu.
Trăm ngàn được mất cay chua,
Lòng chàng mong cũng giống hoài dạ em.

tửu tận tình do tại