Mưa rơi song cửa sạch ngay,
Trước hiên tùng trúc phô bày xinh tươi.
Bước chân dẫm khắp rêu cười,
Hài xanh để lại từ người thân xưa.

tửu tận tình do tại