Song trưa xuân ảnh xa xôi,
Biết ngủ một giấc sự đời như không.
Giấc hoè ôi mộng Hàm Đan,
Đến già si dại lại càng hơn xưa.

tửu tận tình do tại