Không thể kêu bạch vân trên trời đó
Không thể phụ mây trắng mặt đất này
Tuy vô tình duỗi co hay biến đổi
Nhưng vẫn tươi không lấm đám bụi bay

tửu tận tình do tại