Thoát vòng danh lợi nhân gian,
Đến bờ đá suối cùng nhàn rong chơi.
Ăn xong đứng dưới mái ngoài,
Hỏi bầy ong vì cớ đâu vội vàng.

tửu tận tình do tại