Đua nhau hối lộ Mao Diên Thọ,
Đến nay hoạ ấy chẳng còn truyền.
Mọi việc không qua tính chân thật,
Người sau vẽ đúng nét thiền quyên.

tửu tận tình do tại