Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch
Từ khoá: biên tái (187)

Đăng bởi hongha83 vào 08/10/2008 01:28

塞上曲首二

孤城夕對戍樓閒,
回合青冥萬仞山。
明鏡不須生白髮,
風沙自解老紅顏。

 

Tái thượng khúc kỳ 2

Cô thành tịch đối thú lâu nhàn,
Hồi hợp thanh minh vạn nhận san.
Minh kính bất tu sinh bạch phát,
Phong sa tự giải lão hồng nhan.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Thành trơ lầu thú bóng chiều lên
Trời thẳm quanh co núi vút liền
Gương sáng chẳng nên sinh tóc bạc
Trẻ trai gió cát thấy già thêm.


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Thành lẻ lầu chiều lính ải nhàn
Hợp quanh vạn thước núi xanh đen
Gương trong tóc trắng sinh đâu lẽ
Gió cát tự làm lão mặt son.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thành cô lầu ải lính chiều nhàn,
Trời thẳm quanh co núi ngút ngàn.
Gương sáng chẳng chờ sinh tóc bạc
Hồng nhan gió cát thấy già sang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thành cô chiều ải lính nhàn,
Núi cao trời thẳm ngút ngàn quanh co.
Gương sáng tóc bạc chẳng chờ,
Hồng nhan gió cát thấy đời già thêm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời