Không tự sáng đêm thu
Thảy kêu trăm loại sâu
Tiết trời hơi lạnh lạnh
Vỗ cánh nghe vù vù
Chuột bạo công khai khoét
Rắn trườn sột soạt kêu
Mỗi gà ông chủ vẫn
Vì sớm tối lo âu

tửu tận tình do tại