Sắc cỏ bờ hồ xanh xanh
Trên non vượn hú chuyền cành
Khách đến sông Tương vạn dặm
Người trong mưa gió đi nhanh

tửu tận tình do tại