Mây chướng mưa không gây lầy lội
Quán, nhà hàng thẳng lối bờ đê
Gái chơi đất Thục đề huề
Xứ Ba trẻ nhỏ đem kê bán đầy
Hoa thược dược đỏ gay chùa nọ
Mặt đất rêu móng ngựa còn in
Nhớ nhà thức giấc nửa đêm
Đường về nẻo bắc cách miền sông Man

tửu tận tình do tại