Lá ấu thưa, bèo xanh kết lớp
Gió về đêm, bồ chết nửa dần
Xóm sông đất phẳng sông bình
Thuyền câu bên suối cỏ xanh hai bờ

tửu tận tình do tại