Tìm cuống hoa từ đầu tới gốc
Thương cánh hoa lăn lóc tây đông
Cây đào kết trái rụng bông
Năm canh lầm giận gió không có tình

tửu tận tình do tại