Cung Vị Ương, đường tây xanh cỏ,
Phận má hồng, chôn xác những ai.
Một người đi, tuyển một người mới,
Số cung nhân chẳng giảm chẳng sai.

tửu tận tình do tại